Tại Mỹ, các khoản vay chờ ngày lĩnh lương của Texas phần lớn không bị kiểm soát bởi chính phủ của tiểu bang. Do vậy...