4. Hiệp hội tín dụng Các công đoàn tín dụng chiếm 21% thị trường cho vay mua ô tô vì một lý do chính đáng:...