Hợp nhất nợ là một chiến lược tài chính, hợp nhất nhiều hóa đơn thành một khoản nợ duy nhất được trả hết bằng một...